Судьи Одесского апелляционного хозсуда отказались предоставить декларации о своих доходах

04.06.2014
Судьи Одесского апелляционного хозсуда отказались предоставить декларации о своих доходах - Верховенство Права

 Источник Верховенство права

Председатель Одесского апелляционного хозяйственного суда Морщагина Наталья Станиславовна отказалась предоставлять общественной организации «Верховенство права» информацию о доходах и расходах судейского аппарата из Деклараций о доходах.

Напомним, ранее общественники запросили декларации о доходах всех судей г. Одессы.

Правовым основанием такого запроса послужили положения законодательства относительно открытости информации из деклараций должностных лиц (за исключением некоторых данных, по которым можно идентифицировать лицо).

В ответ госпожа Морщагина Наталья Станиславовна сослалась на конфиденциальность такой информации и отсутствие согласия судей на ее предоставление посторонним.

Кроме того, по мнению председателя суда в запросе общественников не обоснована необходимость разглашения запрашиваемой информации.

Странно, что вершители правосудия, которым мы доверяем решение споров, как наиболее компетентному независимому арбитру, двояко трактуют нормы права и непонятным образом применяют их на практике. Ведь с принятием Законов «О доступе к публичной информации» и «О принципах противодействия и предотвращения коррупции» информация из деклараций о доходах должностных лиц перестала быть закрытой и конфиденциальной. Благодаря чему общественность получила возможность прозрачного контроля за законно полученными доходами и реальным уровнем жизни чиновника.

Непринятие этих положений может свидетельствовать либо об очень ярком нежелании обнародовать достатки, либо о непрофессионализме.

Общественная организация отреагировала на незаконный отказ в удовлетворении информационного запроса о доходах судей, который очень волнует одесситов, и обратилась с жалобой в Министерство юстиции Украины и Высший Совет юстиции для привлечения виновницы к дисциплинарной ответственности, Генеральному прокурору Украины – для привлечения должностного лица к административной ответственности.
_________________________________________________________________________________________

Ниже приводим ответ Морщагиной Н.С.и текст жалобы на ее действия

№ 112/06-14
03.06.2014 р.

Міністру юстиції України
Петренку Павлу Дмитровичу 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13

Генеральному прокурору України
Махніцькому Олегу Ігоровичу
01011, м. Київ, вул. Різницька, 13/15

Голові Вищої Ради юстиції
04050 м. Київ, вул. Студентська, 12-а

Голові Комітету Верховної Ради України
з питань верховенства права та правосуддя
Ківалову Сергію Васильовичу
01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5

Прокурору Одеської області
Стоянову Миколі Степановичу
65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 3

СКАРГА

07.05.2014 року Громадська організація «Верховенство права» користуючись правами, наданими статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», звернулася до Одеського апеляційного господарського суду із інформаційним запитом № 96/05-14 про надання відомостей з 64 пунктів декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011-2013 роки суддів Одеського апеляційного господарського суду, окрім відомостей щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, а також реєстрації місця проживання, дати народження декларанта та місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації.

13.05.2014 року листом № 0120/895/2014 голова Одеського апеляційного господарського суду Морщагіна Наталія Станіславівна на зазначений запит повідомила, що збирання, зберігання, використання та поширення державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами конфіденційної інформації про особу без її згоди є втручанням в її особисте та сімейне життя, яке допускається винятково у визначених законом випадках і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Таким чином, у зв’язку із тим, що із запиту не вбачалися підстави вважати, що надання запитуваної інформації вимагається в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, в наданні інформації на запит громадської організації фактично було відмовлено.

Вважаємо, що відмова голови Одеського апеляційного господарського суду Морщагіної Н.С. надати запитувану інформацію є незаконною, а обґрунтування позиції викладеної у листі № 0120/895/2014 від 13.05.2014 р. неналежною із наступних причин.

Згідно статті 1 Закону України «Про інформацію», інформація – будь-які відомості та\або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Згідно частини 2 статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація є відкритою, крім випадків встановлених законом.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації», доступ до публічної інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію.

Статтею 12 Закону «Про доступ до публічної інформації» встановлено, що суб’єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації є: запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень; розпорядники інформації – суб’єкти визначені у статті 13 цього Закону; структурний підрозділ або відповідальна особа з питань запитів на інформацію розпорядників інформації.

Відповідно до частини 1 статті 20 Закону України «Про інформацію» , інформація за порядком доступу поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом.

Частиною 6 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» встановлено, що не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленої за формою і в порядку, що встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», крім відомостей, зазначених в абзаці другому частини другої статті 12 цього Закону.

В абзаці 2 частини 2 статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» зазначено, що відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, а також реєстрації місця проживання, дати народження декларанта, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, є інформацією з обмеженим доступом та оприлюдненню не підлягають.

Таким чином, усі інші відомості декларації, окрім зазначених в абзаці 2 частини 2 статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» повинні надаватися на інформаційні запити.

Разом з тим, відповідно до частини 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», обмеженому доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

Вилучення інформації з обмеженим доступом може бути здійснене шляхом приховування (ретушування) відповідних слів та цифр при копіюванні документів.

Така можливість, зокрема, передбачена у Розпорядженні Керівника секретаріату Конституційного Суду України «Про здійснення заходів щодо забезпечення доступу до публічної інформації» від 7 вересня 2011 року № 3/2011-С, в якій встановлюється розмір відшкодування витрат на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо у документах поряд із відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо. Отже, внутрішнім документом Секретаріату Конституційного Суду України передбачене виготовлення копій документів із відокремленням або приховуванням інформації.

Таким чином, голова Одеського апеляційного господарського суду Морщагіна Н.С. повинна була надати громадській організації «Верховенство права» відомості з декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру суддів Одеського апеляційного господарського суду без зазначення тієї інформації, яка за законом є обмеженою в доступі, а саме відомостей щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, а також реєстрація місця проживання, дати народження декларанта, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру.

Отже, законодавство прямо передбачає, що запитані відомості є відкритими і повинні бути максимально доступними для усіх громадян. За таких обставин відмова у наданні запитаної копії документу з підстав конфіденційності інформації суперечить суті норм Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та іншим актам законодавства, які передбачають якомога ширше донесення цих відомостей до громадськості.

Таким чином, голова Одеського апеляційного господарського суду Морщагіна Н.С., всупереч положенням чинного законодавства незаконно відмовила громадській організації у наданні інформації, яка за законом є відкритою. Цим було порушене право громадської організації «Верховенство права» на доступ до публічної інформації, гарантоване Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Право запитувача на отримання публічної інформації гарантується частиною 1 статті 5 Закону України «Про інформацію», яка передбачає для кожної особи «можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів», пунктом 1 частини 1 статті 3 Закону України "Про доступ до публічної інформації", де визначено, що «право на доступ до публічної інформації гарантується обов’язком розпорядників інформації надавати і оприлюднювати інформацію», та пунктом 2 частини 1 статті 5 цього ж закону де значиться, що доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію.
Законом України «Про доступ до публічної інформації» у статті 19 передбачено право осіб звертатись до розпорядників публічної інформації із запитами на її отримання, незалежно чи стосується дана інформація її особисто, чи ні, без пояснення причин подання запиту.

Відповідно до статті 4 Закону України «Про доступ до публічної інформації органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов'язані об'єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань).

Згідно статті 23 Закону за порушення законодавства про доступ до публічної інформації розпорядники інформації несуть зокрема адміністративну відповідальність.
Відповідно до статті 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності тягне за собою

притягнення посадової особи до адміністративної відповідальності.

У відповідності до пункту 11 частини 1 статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення за вчинення правопорушення, передбачене статті 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, прокурор уповноважений скласти адміністративний протокол.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 15, 24, 29 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статтями 255-257 Кодексу України про адміністративні правопорушення, -

ПРОСИМО:

1. Скласти протокол про адміністративне правопорушення відносно голови Одеського апеляційного господарського суду Морщагіної Наталії Станіславівни за неправомірну відмову в наданні публічної інформації та ініціювати притягнення посадової особи до адміністративної відповідальності у порядку, передбаченому Кодексом України про адміністративні правопорушення.
2. Ініціювати перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності голови Одеського апеляційного господарського суду Морщагіної Наталії Станіславівни за неправомірну відмову в наданні публічної інформації.


Додатки:

1. Копія запиту ГО «Верховенство права» № 96/05-14 від 07.05.2014 року;
2. Копія листа Одеського апеляційного господарського суду № 01-20/895/2014 від 13.05.2014 року.

 

Голова правління В.І. Семенов
 

 


Комментарии 0

Лента новостей

Комментарии